ETAPY PROCESU REKRUTACYJNEGO

UWAGA! Nie korzystamy z systemu naboru elektronicznego.

Drzwi otwarte

sobota, 4 grudnia 2021
10:00 – 12:00

środa, 26 stycznia 2022
16:30 – 18:30

środa, 16 marca 2022
16:30 – 18:30

Na drzwi otwarte można przyjść o dowolne porze w wyznaczonych godzinach.

Procedura

 1. Zapoznaj się z ofertą naszej szkoły https://liceum.katolik.edu.pl/oferta-edukacyjna/, przejrzyj aktualności, galerię i Facebooka. Przeczytaj poniższe zasady. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, skontaktuj się z sekretariatem tel. 798 289 483.
 2. Wypełnij kartę zgłoszenia i prześlij na adres sekretariat@katolik.edu.pl (razem z opinią lub orzeczeniem z poradni PP jeśli dziecko posiada).
 3. Otrzymasz potwierdzenie zapisania na listę kandydatów.
 4. Karty zgłoszenia można składać od 1 września 2021.
 5. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Od 4 kwietnia 2022 roku będą się odbywały spotkania kandydatów i ich opiekunów z dyrektorem. Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie z każdym kandydatem.
 7. Na spotkanie zabierz oryginał karty zgłoszenia, świadectwo z VII klasy i bieżące oceny (wydruk z dziennika elektronicznego). W spotkaniu biorą udział: kandydat oraz najlepiej dwoje rodziców.
 8. Do 11 lipca do 15:00 przynieś do sekretariatu oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia lub jego kopię z wynikami egzaminu ósmoklasisty.
 9. 12 lipca 2021 r. wszyscy kandydaci otrzymają telefonicznie powiadomienie o decyzji komisji rekrutacyjnej.
 10. Do końca lipca osoby przyjęte powinny złożyć w sekretariacie podpisaną umowę przez oboje rodziców w dwóch egzemplarzach oraz wpłacić wpisowe 350 zł na konto szkoły 14 1240 1545 1111 0000 1168 0327.
 11. Wraz z umową należy dostarczyć kartę zdrowia, dwa zdjęcia legitymacyjne i oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie dostarczono wcześniej).